Υπερχρεωμένα - Εκουσία Ν. 3869/10

Βεβαίωση - Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στο Ν. 3869/2010

Για να εκδοθεί βεβαίωση - πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση.
Η κατάθεση της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Γενικές Πληροφορίες

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης και απαλλαγής από μέρος ή το σύνολο αυτών με ταυτόχρονη προστασία των περιουσιακών στοιχείων τους αν και εφόσον έχουν περιέλθει σε μόνιμη και πραγματική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους, χωρίς δόλο.

H αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 7534/20-8-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1794/20-8-2015), όπως επίσης τροποποιήθηκε με το Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14.06.2018).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το νόμο, η αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά από πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος.

Λίστα Δικαιολογητικών

 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Ε1, τελευταίας τριετίας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα, τελευταίας τριετίας
 • Πρόσφατο Ε9 - περιουσιολόγιο
 • Πρόσφατες Καταστάσεις μισθοδοσίας
 • Πρόσφατοι Εκκαθαριστικοί λογαριασμοί συντάξεων
 • Βεβαίωση (κάρτα) ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
 • Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (τελευταίου εξαμήνου) - υπεύθυνη δήλωση (υποβολής αίτησης χορήγησης βεβαίωσης)
 • Βεβαιώσεις οφειλών προς το Δημόσιο (εφόσον έχει ζητηθεί ρύθμιση) (τελευταίου εξαμήνου)
 • Βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης (εφόσον έχει ζητηθεί ρύθμιση) (τελευταίου εξαμήνου)
 • Αντίγραφα δανειακών συμβάσεων με πιστωτές - υπεύθυνη δήλωση (υποβολής αίτησης χορήγησης αντιγράφων δαν. συμβάσεων)
 • Tυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων περιουσίας
 • Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος (σε περίπτωση που ζητείται ρύθμιση οφειλών για χρέη προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς)
 • Βεβαίωση διακοπής εργασιών, σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).
 • Υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
 • Δήλωση ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα άρσης τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α΄ 270 κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση κ΄ να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα
 • Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας
 • Λοιπά έγγραφα, κατά την κρίση του οφειλέτη

Παρατηρήσεις:
- Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/ την σύζυγο.
- Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για το/ τα ανήλικα.